Jaarvergadering Contact50

Geannuleerd i.v.m. coronavirus

Het bestuur van Contact50 Seniorenvereniging Udenhout nodigt alle leden van harte uit voor de jaarvergadering van 2020.
Datum: donderdag 12 maart 2020
Tijd: 13:30 uur
Plaats: Ontmoetingscentrum ‘t Plein, Udenhout.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen / afmeldingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen van de vorige jaarvergadering op 11-04-2019
 6. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2019
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 9. Verslag over de jaarrekening van 2019
 10. Begroting 2020
 11. Vaststellen van de contributie voor het verenigingsjaar 2021
 12. Benoeming en verkiezing bestuursleden
 13. Rondvraag
 14. Sluiting.

Hierna volgt een korte pauze met aansluitend een optreden van Theatergroep Udenhout.
Wij hopen u allen te mogen begroeten.
Namens het bestuur Contact50
W.J.A. Haans, secretaris.

ad 5,6:
Alle documenten die betrekking hebben op deze vergadering kunt u hier inzien en/of downloaden (u moet zijn ingelogd).
U kunt ze ook opvragen bij de secretaris Contact50 Udenhout telefoon 511 2348 of  info@contact50udnhout.nl
ad 9:
De balans en de gecomprimeerde exploitatierekening kunt na een afspraak inzien bij penningmeester Stef Aldenhuijsen,  Contact50 Udenhout telefoon 511 1294.
ad 12:
Aftredend zijn: Wil Haans, Ton van Nieuwburg en Herman Tijhuis. Alleen Wil Haans is herkiesbaar. Connie Slenders stelt zich kandidaat als lid van het bestuur.
Leden kunnen schriftelijk tot 72 uur voor aanvang van de vergadering kandidaten voor een bestuursfunctie bij het se­cre­ta­ri­aat voordragen.

Contact50 Udenhout jaarvergadering
Scroll naar top